Home Nieuws

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Nieuws

Op deze pagina vindt u nieuwsberichten over de Omgevingsvisie voor Mook en Middelaar. Hier houden wij u graag op de hoogte en kunt u in de loop van het proces actuele informatie vinden.


Nieuwsbericht (17 juni 2024)

Op 20 juni 2024 wordt de concept Visie op Hoofdlijnen gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een raadsinformatieavond (RIA). Om iedereen de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de Visie op Hoofdlijnen, organiseren wij daarnaast op 3 juli 2024 een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor inwoners, ondernemers, belangengroepen en andere stakeholders. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op de schoollocatie De Grote Lier in Molenhoek (Esdoornlaan 8 in Molenhoek) van 19:00 uur tot 20:30 uur. Omdat de locatie beperkte beschikbaarheid heeft, wordt er ook een livestream aangeboden van de bijeenkomst. U kunt dan dus ook vanuit huis meekijken en luisteren.

Graag ontvangen we uw aanmelding voor de bijeenkomst van 3 juli 2024 per e-mail. Zend uw aanmelding aan r.arends@nieuwegracht.nl. Geeft u daarbij a.u.b. aan of u naar de bijeenkomst in De Grote Lier komt, of dat u een link wilt ontvangen voor de livestream. En geeft u dan a.u.b. ook uw naam en van welke organisatie u bent, als u namens een organisatie wilt deelnemen.

Wij kijken uit naar uw komst op 3 juli a.s.!

Na de RIA van 20 juni 2024 wordt de concept Visie op Hoofdlijnen gepubliceerd op deze website.Nieuwsbericht (2 april 2024):

In de maanden januari, februari en maart organiseerden we een participatieronde voor de Omgevingsvisie voor Mook en Middelaar. Op 11 april 2024 presenteren we de uitkomsten van de participatie aan de gemeenteraad. Tijdens een Raadsinformatieavond (RIA) koppelen we dan terug wat we in de afgelopen maanden aan adviezen en boodschappen hebben opgehaald bij de inwoners, ondernemers en stakeholders van onze gemeente.

We kijken terug op een zeer geslaagde participatieronde! Bureau Nieuwe Gracht en Citisens organiseerden zowel online als fysiek diverse participatie-bijeenkomsten en voerden uiteenlopende (video)gesprekken. Bijna 600 personen vulden een online vragenlijst in. Meer dan 50 personen van ca. 30 verschillende belangenorganisaties en lokale gebiedspartijen dachten mee tijdens twee stakeholders-bijeenkomsten. En tijdens een fysieke en een online bewonersavond voerden we inspirerende gesprekken met betrokken inwoners uit onze gemeente. Alle input is door ons gebundeld in een onderzoeksrapport en samengevat in een beeldverslag van de participatie.

Na de RIA van 11 april 2024 worden het onderzoeksrapport en het beeldverslag van de participatie gepubliceerd op deze website.Nieuwsbericht (12 februari 2024):

Op 7 en 13 maart 2024 organiseren we twee participatiebijeenkomsten voor de Omgevingsvisie Mook en Middelaar. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag het gesprek aan over een aantal belangrijke thema’s en opgaven voor de Omgevingsvisie. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de lokale kennis, voorkeuren en behoeften van de inwoners met betrekking tot de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven voor de komende jaren.

In de Uitgangspuntennotitie is vastgelegd over welke onderwerpen we actief gaan participeren met de omgeving: wonen, werken en economie, recreatie, toerisme, natuur en landschap, leefbaarheid, samenleving en maatschappij, kunst, cultuur en erfgoed. Voor een aantal onderwerpen is recent al beleid vastgesteld, of in ontwikkeling. Hierover gaan we niet (nogmaals) in gesprek. Dat geldt o.a. voor de thema’s mobiliteit, milieu, water, klimaat en duurzaamheid.

De fysieke bijeenkomst vindt plaats op de Werf, Veldweg 3 in Mook. Vanaf 19:00 tot circa 21:30 uur bent u van harte welkom om in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die u belangrijk vindt.

Geeft u liever de voorkeur aan een online bijeenkomst? Dan kunt u ook deelnemen aan een videogesprek op 13 maart 2024. Vanaf 19:00 tot 21:00 uur gaan we dan (online) het gesprek aan. Hiervoor ontvangt u vooraf via e-mail een Teams-link.Nieuwsbericht (22 januari 2024):

In 2024 stellen we de Omgevingsvisie voor Mook en Middelaar op. We gaan in de maanden januari, februari en maart van start met de participatie met de omgeving. Vanaf 22 januari tot 12 februari kunnen inwoners eerst deelnemen aan een online enquête over de Omgevingsvisie. In de enquête staan vragen over wonen, werken, landschap, natuur, recreatie, toerisme, kunst, cultuur, erfgoed, gezondheid, leefbaarheid en samenleving.

Er zijn ook onderwerpen die wel bij de Omgevingsvisie horen, maar waarover geen vragen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en mobiliteit. Over deze onderwerpen is eerder al de mogelijkheid geweest om mee te denken. We gebruiken deze informatie bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Voor minder digitaal vaardige mensen stellen we een papieren enquête beschikbaar. Deze leggen we neer bij verzorgingshuizen en zorgcentra, en op het gemeentehuis.Nieuwsbericht (15 december 2023):

Gemeente Mook en Middelaar gaat keuzes voor de toekomst maken

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Mook en Middelaar de Uitgangspuntennotitie en het Participatieplan voor de Omgevingsvisie Mook en Middelaar vastgesteld. Dit betekent dat we in januari aan de slag gaan met het opstellen van een visie voor de woon- en leefomgeving in onze gemeente. Zodat we eind 2024 over een heldere Omgevingsvisie beschikken. Hierin moet duidelijk staan hoe we als gemeente kijken naar de fysieke leefomgeving in de komende jaren. Voor de belangrijkste vraagstukken maken we keuzes voor de toekomst. 

Waarover gaat de Omgevingsvisie?

De Uitgangspuntennotitie beschrijft de algemene uitgangspunten voor het traject van de Omgevingsvisie dat we in 2024 gaan doorlopen. Die uitgangspunten gaan over het proces (hoe pakken we het aan?) en over de inhoud (wat gaan we doen?). Daarnaast bevat de Uitgangspuntennotitie een overzicht van alle onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn en straks een plek moeten krijgen in de Omgevingsvisie (waarover gaan we het hebben?). In het kort gaat de Omgevingsvisie over de gebouwen waarin we wonen, werken, winkelen of naar school gaan. Over het water en groen, de sportvelden en het landschap waarin we verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. En de wegen of spoorlijn waarover we ons bewegen. Maar de Omgevingsvisie gaat ook over zaken die we niet direct kunnen zien, maar die wel van invloed zijn op de ruimte waarin we leven. Zoals bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid, energie, klimaat en gezondheid. 

We doen het samen!

De Uitgangspuntennotitie vormt het vertrekpunt voor het gesprek met de samenleving over de toekomst van onze gemeente. Dat gesprek gaat begin 2024 plaatsvinden. Hoe de samenleving dan wordt betrokken, is uitgewerkt in het Participatieplan. De uitkomsten van de participatie worden in het voorjaar van 2024 vastgelegd in een ‘visie op hoofdlijnen’, met daarin voor alle onderwerpen de gewenste ontwikkelrichting voor de (verre) toekomst van Mook en Middelaar. Hierbij maken we in eerste instantie gebruik van het bestaande beleid van de gemeente. Waar nodig vullen we dit bestaande beleid aan met nieuwe beleidskeuzen. Bij het maken van die keuzen maken we dan gebruik van de uitkomsten van de participatie.